Közérdekű adatok

Az Alkotmányvédelmi Hivatal az alábbiakban eleget tesz a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok köréről szóló 7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendeletében foglaltaknak.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Megnevezés Elérhető
1. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, (amennyiben a szolgálat honlapja tartalmazza, a megyei kirendeltség címe, elérhetősége) Elérhetőségek
2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti felépítése igazgatósági szintig, továbbá a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek, a törvényben meghatározott feladataik rögzítésével Szervezeti felépítés
3. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója neve, beosztása, rendfokozata Főigazgató
Elérhetőségek
4. Amennyiben van, a polgári nemzetbiztonsági szolgálaton belüli ügyfélkapcsolati iroda elérhetősége és az ügyfélfogadási rend Elérhetőségek
5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai Törvényességi felügyelet

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Megnevezés Elérhető
1. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Jogszabályok
2. Amennyiben van, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -
3. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos külső vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Adatvédelmi Biztos
4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Elérhetőségek
5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat működésével, tevékenységével kapcsolatos, az állampolgárok tájékoztatásául szolgáló közlemények, információk Honlap

 

III. Gazdálkodási adatok

Megnevezés Elérhető
1. A költségvetési törvényben szereplő, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok cím alatt található adatok
Lásd lent
2. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti eljárások alapján létrejött szerződések – ide nem értve az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján létrejött szerződéseket – megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama. Alkotmányvédelmi Hivatal

 

 

Az Alkotmányvédelmi Hivatalra vonatkozó, a költségvetési törvényben szereplő adatok

A Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló a 2015. évi C. törvény XIV. fejezetének 8. címe szól az Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetéséről.

64. § (1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek - mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási - felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a 6-17. címben megjelölt támogatások, és 19. cím Költségvetési Tanács, a X. Miniszterelnökség fejezet, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, illetőleg a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, és 14. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím előirányzataira.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a 19. Költségvetési Tanács cím felett a köztársasági elnök által jelölt tag, a X. Miniszterelnökség fejezet, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyeleti Tanács elnöke, a 14. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke látja el.

 

 

Keresetlevél űrlap-minta

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései alapján, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerint előterjesztett megismerési engedély megtagadása esetén igénybe vehető bírósági felülvizsgálati jogorvoslat során, jogi képviselet igénybevétele esetén alkalmazandó keresetlevél űrlap-minta innen tölthető le.

 

 

Nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kapcsolódó információk

A (1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 67–72. §-a alapján) fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez szükséges biztonsági kérdőív innen tölthető le.

A 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben szabályozottaknak megfelelően az elektronikus kitöltő keretprogram a https://nbell.ah.gov.hu címen érhető el.

Az elektronikus kitöltő keretprogram Biztonsági Megbízottak számára a https://bim.ah.gov.hu címen érhető el.

A 418/2016 (XII. 14.) Korm.rendelet nemzetbiztonsági ellenőrzés szempontjából lényeges adatok, valamint a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének szabályaira vonatkozó 6. fejezetében meghatározottak szerint az itt elérhető nemzetbiztonsági kérdőív adatváltozásban érintett pontjainak kitöltésével lehet eleget tenni a jelentési kötelezettségnek.

 

 

Honvéd Egészségpénztári tagsággal rendelkezők kártalanításához kapcsolódó kérelem

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, korábban a Honvéd Egészségpénztári tagsággal rendelkezők kártalanításához kapcsolódó kérelem innen tölthető le. A kérelmet az Alkotmányvédelmi Hivatal Költségvetési Főosztályához (1391 Budapest 62. Pf: 217. címre) kell benyújtani.

 

Közadatkereső