Irányadó jegyzék

A 2016. évi XXX. törvény (továbbiakban: Törvény) a védelmi és a biztonsági célú beszerzésekről tartalmazza az irányadó jegyzékre való felkerüléssel kapcsolatos információkat.

 

Mi az irányadó jegyzék?

Az irányadó jegyzék egy, az Alkotmányvédelmi Hivatal(a továbbiakban: AH) által vezetett nyilvántartás azon gazdasági szereplőkről, amelyek – a cégellenőrzést követően –megfelelnek annak, hogy a Törvény szerint kiírt védelmi és a biztonsági célú beszerzési eljárásokon ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként és egyéb közreműködőként részt vegyenek.

A jegyzék tartalmazza az adott gazdasági szereplő nevét, székhelyét, főtevékenységét, postai címét, elektronikus levélcímét, cégjegyzékszámát, ha rendelkezik telephely biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT), annak minősítési szintjét, a jegyzékre vétel dátumát és az utolsó ellenőrzésének dátumát.

Az irányadó jegyzéken szereplés nem azt jelenti, hogy a gazdasági szereplő automatikusan részt vesz a fő tevékenységi körének megfelelő, az adott jogszabály szerint kiírt eljárásban. Az ajánlatkérő joga annak eldöntése, hogy az irányadó jegyzéken szereplő cégek közül melyiket hívja meg.

A jegyzék nem nyilvános, arról az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kérhet, amelyre 5 munkanapon belül az AH írásban, vagy az ajánlatkérő által megadott elektronikus levélcímre tájékoztatást küld.


Hogyan szerepelhet egy gazdasági szereplő az irányadó jegyzéken?

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendeletben meghatározott telephely biztonsági tanúsítvánnyal, egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint a rendelet 10/A. § (1) bekezdése alapján kezdeményezett eljárás alapján kiadott Paks II. telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek automatikusan felkerülnek a jegyzékre, és mindaddig a jegyzéken maradnak, ameddig a telephely biztonsági tanúsítvány visszavonásra nem kerül.

A jegyzékre való felvételét bármely a jegyzéken nem szereplő és TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplő kezdeményezheti a miniszteri rendeletben (7/2017. (VI.13.) HM rendelet) meghatározott minta szerint kitöltött adatlapok, nyilatkozatok, valamint a számlát vezető banki igazolások AH-nak való megküldésével (előzetes minősítés).

Továbbá az ajánlatkérő is kezdeményezheti az eljárást a jegyzéken nem szereplő részvételre jelentkező vagy az eljárásban kiemelt alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő tekintetében (beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés).

Ezt követően az AH (vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) végrehajtja a kitöltött adatlapon szereplő gazdasági társaság(ok) és személy(ek) nemzetbiztonsági szempontú ellenőrzését.Az ellenőrzés célja annak megállapítása,hogy a gazdálkodó szervezet védelmi és a biztonsági célú beszerzésben való részvétele sértheti-e Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit.Az ellenőrzés határideje 50 nap, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Amennyiben az AH-hozbeérkezett mellékletek kitöltése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek,vagy hiányos és a gazdálkodó szervezet a hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, azAH elutasítja a gazdasági szereplő felvételét a jegyzékre.

A gazdasági szereplő értesítésre kerül a jegyzékre vételről, illetve a jegyzékre vétel elutasításáról. Az elutasítást indokolni nem kell, ellene jogorvoslatnak a Törvény 168. §-ban meghatározott körben van helye. Az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven (nemzetbiztonsági kockázati tényező megállapítása esetén 2 év) belül a gazdasági szereplő nem vehető fel a jegyzékre.

Az AH által kiállított szakvélemény érvényességi ideje 24 hónap.Ezt követően a Törvény120. § (1) bekezdése alapján – amennyiben a cég az irányadó jegyzéken fenn kíván maradni – a határidő lejárta előtt, a fentebb említett HM rendeletben meghatározott adatlapok és nyilatkozatok újbóli kitöltésével kezdeményezheti a jegyzéken szereplésének meghosszabbítását. Amennyiben nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének vagy hiányosan nyújtja be a kérdőíveket és a hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől 15 napon belül nem tesz eleget, úgy az AH a gazdasági szereplőt– törli a jegyzékről és erről értesíti az ajánlatkérőt is. Az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven (nemzetbiztonsági kockázati tényező megállapítása esetén 2 év) belül a gazdasági szereplő nem vehető fel a jegyzékre.

A jegyzéken lévő gazdasági szereplő a Törvény120. § (4) bekezdésben felsorolt esetekben a változást 8 napon belül köteles jelenteni az AH-nak. Amennyiben ezt elmulasztja jelezni, úgy az AH a gazdasági szereplőt – egyidejű értesítése mellett – törli a jegyzékről. Az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül a gazdasági szereplő nem vehető jegyzékre.

A jegyzékre való felkerüléshez szükséges mellékletek a 7/2017. (VI.13.) HM rendeletben találhatóak.