Adatkezelés, adatvédelmi elvek

Általános adatkezelési információk

Az Alkotmányvédelmi Hivatal elismeri és tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információszabadsághoz és az információs biztonsághoz való jogot. Az Alkotmányvédelmi Hivatal e jogokat az adatvédelemre vonatkozó általános alapelveket és a hatályos jogszabályokat betartva érvényesíti. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelve, a csatolt adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint történik.

 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Alkotmányvédelmi Hivatal

1391 Budapest 62. Pf.: 217
+36-1-485-2300

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

dr. Boczkó János

Az adatkezelés alapját képező jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

Külsős személyeknek az AH objektumaiba történő belépésével kapcsolatos adatkezelés
Az AH honlapja látogatói adatainak kezelése
Az AH központi objektuma védelme érdekében üzemeltetett kamerarendszerrel kapcsolatos adakezelés
Az AH-nál betöltendő álláshelyekre beadott jelentkezésekkel kapcsolatos adatkezelés
Az AH központi telefonszámára érkező hívások rögzítésével kapcsolatos adatkezelés
A panaszokkal, a közérdekű bejelentésekkel, a személyes és közérdekű adatok megismerési igényével kapcsolatos adatkezelés
A szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Akadálymentesítési nyilatkozat

Az Alkotmányvédelmi Hivatal elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye. Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a www.ah.gov.hu honlapra vonatkozik.

 

Akadálymentesítési nyilatkozat